Avner Galili

Tham gia và phát triển Kim Nguyễn Corporation từ những ngày đầu thành lập, Mr. Avner Galili – Quốc tịch Israel đã luôn phát triển mối quán hệ với các nhà đầu tư, khách hàng tại thị trường Trung Đông, và EU.Avner GaliliMr. Avner Galili đã liên tục tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển của Kim Nguyễn Corporation – đẩy mạnh quá trình hội nhập sâu vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Israel.Avner GaliliTại Việt Nam, Mr. Avner Galili được biết tới  là nhà thương thuyết, kết nối các khách hàng ở Viêt Nam tới thị trường EU và Trung Đông.