Sứ mệnh Kim Nguyễn

Chúng tôi – Kim Nguyễn Corporation tự hào với sứ mệnh đem các công nghệ mới nhất, tiên tiến và hiện đại nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm từ các nước Châu Âu về triển khai, ứng dụng và hiệu chỉnh phù hợp với nền nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm Việt Nam, từ đó nâng cao chất lượng nông nghiệp, các sản phẩm gia tăng, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, văn hóa và xã hội. Sứ mệnh Kim Nguyễn Corporation

Nhận thức một cách rõ ràng về sứ mệnh cao quý trong việc phát triển, ứng dụng công nghệ tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm tại Việt Nam, ban Lãnh đão Kim Nguyễn Corporation đã luôn xác định đầu tư nguồn lực con người là cơ bản, then chốt, và thêm vào đó là hợp tác toàn diện với các đối tác công nghệ, các nhà khao học tới từ Israel, Châu Âu, … để tọa nên một Kim Nguyeecn Corporation hiên tại có đầy đủ nguồn lực thực hiện các dự án nông nghiệp, các nhà máy chế biến thực phẩm có tầm cỡ quốc gia và thế giới.

Sứ mệnh Kim Nguyeecn Corporation