Liên hệ

Kim Nguyễn Corporation (Hồ Chí Minh)

Phòng 12.05, Thái An 1, Số 45 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Phường Đông HưngThuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: +84(0)2873024468       |      Hotline:0932 714 468 – 0938 848 006

Kim Nguyễn Corporation (Hà Nội)

Số nhà 40,Ngỗ 2, Đường Nguyễn Viết Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0938 848 006;  Liên hệ  Mrs. Trần Lệ Thu

http://Kimnguyencorp.com |  www.facebook.com/kimnguyencorp   |  Email: Kimnguyencoltd@gmail.com