Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản xuất lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, vì dân số sẽ tăng lên 10 tỷ người. Đồ họa thông tin do USAID thực hiện cho thấy những lĩnh vực nào phải vươn lên và những gì phải cải thiện để đạt được điều đó.

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản xuất lương thực toàn cầu phải tăng 70% cho đến năm 2050 để đáp ứng nhu cầu của chúng ta ( nguồn:http ://50.usaid.gov)

Xem thêm  Thu hoạch trái Kiwi